RigidBody:setAngularVelocity Method
\ RigidBody
Sets the angular velocity
Syntax
function setAngularVelocity( v: vector3 )
Parameters
v
Return Value
Returns nothing.